#1 Japanese Used Car in Japan
Used Car Stocks
Car Year Milage FOB
Honda CR-V

Car Id: 007159

2006
77,000 km
$ 7,628
Honda CR-V

Car Id: 007158

2007
77,000 km
$ 6,638
Honda CR-V

Car Id: 007157

2010
78,000 km
$ 12,079
Honda CR-V

Car Id: 007156

2007
85,000 km
$ 8,518
Honda CR-V

Car Id: 007155

2007
94,000 km
$ 8,318
Honda CR-V

Car Id: 007109

2006
83,000 km
$ 9,605
Honda CR-V

Car Id: 007053

2012
75,000 km
$ 15,588
Honda CR-V

Car Id: 007000

2008
87,000 km
$ 10,000
Honda CR-V

Car Id: 006975

2011
143,000 km
$ 15,143
Honda CR-V

Car Id: 006970

2012
51,000 km
$ 16,139
Honda CR-V

Car Id: 006916

2005
77,000 km
$ 6,838
Honda CR-V

Car Id: 006915

2006
67,000 km
$ 8,318
Honda CR-V

Car Id: 006913

2009
50,000 km
$ 10,000
Honda CR-V

Car Id: 006869

2013
60,000 km
$ 17,333
Honda CR-V

Car Id: 006779

2007
67,000 km
$ 11,167
Honda CR-V

Car Id: 006669

2004
91,000 km
$ 4,763
Honda CR-V

Car Id: 006619

2013
61,000 km
$ 17,650
Honda CR-V

Car Id: 006594

2010
60,000 km
$ 11,581
Honda CR-V

Car Id: 006525

2011
62,000 km
$ 14,662
Honda CR-V

Car Id: 006478

2010
63,000 km
$ 10,366
Honda CR-V

Car Id: 006477

2004
94,000 km
$ 4,856
Honda CR-V

Car Id: 006461

2007
64,900 km
$ 11,473
Honda CR-V

Car Id: 006457

2008
56,000 km
$ 10,000
Honda CR-V

Car Id: 006425

2007
92,000 km
$ 8,499
Honda CR-V

Car Id: 006406

2011
610,000 km
$ 14,662
Honda CR-V

Car Id: 006348

2013
32,000 km
$ 16,810
Honda CR-V

Car Id: 006347

2008
53,000 km
$ 10,179
Honda CR-V

Car Id: 006301

2005
175,000 km
$ 6,443
Honda CR-V

Car Id: 006280

2012
48,000 km
$ 18,305
Honda CR-V

Car Id: 006264

2007
65,000 km
$ 11,360
Honda CR-V

Car Id: 006244

2011
63,000 km
$ 16,530
Honda CR-V

Car Id: 006226

2013
32,000 km
$ 17,744
Honda CR-V

Car Id: 006189

2012
36,000 km
$ 18,584
Honda CR-V

Car Id: 006188

2012
76,000 km
$ 16,343
Honda CR-V

Car Id: 006162

2002
103,000 km
$ 4,609
Honda CR-V

Car Id: 006161

2002
97,000 km
$ 4,118
Honda CR-V

Car Id: 006159

2002
124,000 km
$ 4,903
Honda CR-V

Car Id: 006145

2012
79,000 km
$ 16,640
Honda CR-V

Car Id: 006128

2011
52,000 km
$ 16,376
Honda CR-V

Car Id: 006097

2011
34,000 km
$ 18,141
Honda CR-V

Car Id: 006065

2012
64,000 km
$ 17,464
Honda CR-V

Car Id: 005931

2012
124,000 km
$ 16,029
Honda CR-V

Car Id: 005914

2007
99,800 km
$ 9,119
Honda CR-V

Car Id: 005877

2011
48,000 km
$ 15,452
Honda CR-V

Car Id: 005809

2011
52,000 km
$ 16,943
Honda CR-V

Car Id: 005752

2008
118,000 km
$ 7,235
Honda CR-V

Car Id: 005705

2007
74,000 km
$ 8,023
Honda CR-V

Car Id: 005703

2005
92,000 km
$ 5,977
Honda CR-V

Car Id: 005702

2000
41,000 km
$ 4,856
Honda CR-V

Car Id: 005697

2006
64,000 km
$ 7,060
Honda CR-V

Car Id: 005695

2006
109,000 km
$ 6,835
Honda CR-V

Car Id: 005625

2014
36,000 km
$ 19,418
Honda CR-V

Car Id: 005570

2012
54,000 km
$ 16,893
Honda CR-V

Car Id: 005569

2012
28,000 km
$ 19,126
Honda CR-V

Car Id: 005568

2013
60,000 km
$ 19,320
Honda CR-V

Car Id: 005540

2008
85,000 km
$ 13,203
Honda CR-V

Car Id: 005431

2006
104,000 km
$ 7,496
Honda CR-V

Car Id: 005382

2004
177,000 km
$ 4,854
Honda CR-V

Car Id: 005379

2013
33,000 km
$ 21,262
Honda CR-V

Car Id: 005344

1999
61,000 km
$ 5,923
Honda CR-V

Car Id: 005302

2008
107,000 km
$ 8,932
Honda CR-V

Car Id: 005289

2008
62,000 km
$ 9,204
Honda CR-V

Car Id: 005288

2008
62,000 km
$ 9,996
Honda CR-V

Car Id: 005287

2012
34,000 km
$ 17,379
Honda CR-V

Car Id: 005286

2007
124,000 km
$ 7,297
Honda CR-V

Car Id: 005285

2007
109,000 km
$ 5,962
Honda CR-V

Car Id: 005284

2006
64,000 km
$ 7,126
Honda CR-V

Car Id: 005283

2006
125,000 km
$ 6,136
Honda CR-V

Car Id: 005281

2005
137,000 km
$ 5,741
Honda CR-V

Car Id: 005255

2013
72,000 km
$ 19,369
Honda CR-V

Car Id: 005234

2012
13,000 km
$ 20,000
Honda CR-V

Car Id: 005217

2012
57,000 km
$ 16,209
Honda CR-V

Car Id: 005154

2011
48,300 km
$ 18,757
Honda CR-V

Car Id: 005152

2011
65,000 km
$ 14,374
Honda CR-V

Car Id: 005129

2011
73,000 km
$ 14,883
Honda CR-V

Car Id: 005079

2000
26,000 km
$ 4,948
Honda CR-V

Car Id: 005064

2011
64,000 km
$ 13,252
Honda CR-V

Car Id: 005019

2013
45,345 km
$ 17,670
Honda CR-V

Car Id: 004994

2003
82,000 km
$ 5,825
Honda CR-V

Car Id: 004938

2016
8,000 km
$ 27,767
Honda CR-V

Car Id: 004936

2010
55,000 km
$ 12,075
Honda CR-V

Car Id: 004833

2009
62,000 km
$ 10,495
Honda CR-V

Car Id: 004733

2008
100,000 km
$ 8,810
Honda CR-V

Car Id: 004732

2009
88,000 km
$ 9,509
Honda CR-V

Car Id: 004701

2010
67,000 km
$ 10,993
Honda CR-V

Car Id: 004700

2011
72,000 km
$ 12,539
Honda CR-V

Car Id: 004661

2006
71,100 km
$ 6,796
Honda CR-V

Car Id: 004615

2014
16,000 km
$ 19,903
Honda CR-V

Car Id: 004572

2013
23,300 km
$ 19,884
Honda CR-V

Car Id: 004552

2011
82,000 km
$ 13,193
Honda CR-V

Car Id: 004530

2014
22,000 km
$ 18,235
Honda CR-V

Car Id: 004529

2011
77,000 km
$ 16,529
Honda CR-V

Car Id: 004528

2010
89,000 km
$ 13,292
Honda CR-V

Car Id: 004527

2006
125,000 km
$ 6,196
Honda CR-V

Car Id: 004392

2010
36,000 km
$ 14,153
Honda CR-V

Car Id: 004286

2010
94,000 km
$ 13,363
Honda CR-V

Car Id: 004285

2010
41,000 km
$ 14,450
Honda CR-V

Car Id: 004252

2002
85,000 km
$ 5,741
Honda CR-V

Car Id: 004237

2007
115,000 km
$ 7,126
Honda CR-V

Car Id: 004236

2005
105,000 km
$ 6,037
Honda CR-V

Car Id: 004225

2007
127,000 km
$ 7,192
Honda CR-V

Car Id: 004224

2006
89,000 km
$ 6,700
Honda CR-V

Car Id: 004223

2006
89,000 km
$ 6,700
Honda CR-V

Car Id: 004162

2005
56,000 km
$ 5,921
Honda CR-V

Car Id: 004161

2006
83,000 km
$ 7,955
Honda CR-V

Car Id: 004158

2006
93,000 km
$ 6,441
Honda CR-V

Car Id: 004023

2011
21,000 km
$ 18,106
Honda CR-V

Car Id: 004022

2015
28,000 km
$ 22,693
Honda CR-V

Car Id: 003914

1996
52,000 km
$ 3,530
Honda CR-V

Car Id: 003913

1996
52,000 km
$ 3,530
Honda CR-V

Car Id: 003896

2009
56,000 km
$ 12,367
Honda CR-V

Car Id: 003687

2006
104,000 km
$ 0
Honda CR-V

Car Id: 003604

2012
47,000 km
$ 22,318
Honda CR-V

Car Id: 003566

2011
42,000 km
$ 14,505
Honda CR-V

Car Id: 003538

2012
51,000 km
$ 16,330
Honda CR-V

Car Id: 003535

2011
59,000 km
$ 15,833
Honda CR-V

Car Id: 003461

2013
33,000 km
$ 20,741
Honda CR-V

Car Id: 003417

2001
79,000 km
$ 4,952
Honda CR-V

Car Id: 003386

2006
101,000 km
$ 6,857
Honda CR-V

Car Id: 003385

2002
72,000 km
$ 4,952
Honda CR-V

Car Id: 003384

2007
52,000 km
$ 12,459
Honda CR-V

Car Id: 003349

2014
9,000 km
$ 20,577
Honda CR-V

Car Id: 003348

2008
99,000 km
$ 8,407
Honda CR-V

Car Id: 003347

2010
52,000 km
$ 15,489
Honda CR-V

Car Id: 003341

2011
43,000 km
$ 18,421
Honda CR-V

Car Id: 003340

2006
27,000 km
$ 9,015
Honda CR-V

Car Id: 003258

2001
111,951 km
$ 4,434
Honda CR-V

Car Id: 003100

2007
65,000 km
$ 12,560
Honda CR-V

Car Id: 003098

2014
96,000 km
$ 10,101
Honda CR-V

Car Id: 003097

2014
105,000 km
$ 9,909
Honda CR-V

Car Id: 002771

2003
102,000 km
$ 5,651
Honda CR-V

Car Id: 002586

1996
130,000 km
$ 4,216
Honda CR-V

Car Id: 002332

2008
85,000 km
$ 9,503
Honda CR-V

Car Id: 002118

1998
186 km
$ 3,413
Honda CR-V

Car Id: 001987

2006
57,000 km
$ 10,976
Honda CR-V

Car Id: 001975

2006
91,000 km
$ 10,501
Honda CR-V

Car Id: 001974

2012
57,000 km
$ 20,281
Honda CR-V

Car Id: 001877

2004
104,047 km
$ 5,442
Honda CR-V

Car Id: 001876

2013
15,000 km
$ 26,194
Honda CR-V

Car Id: 001875

2006
115,227 km
$ 5,811
Honda CR-V

Car Id: 001872

2013
14,000 km
$ 24,626
Honda CR-V

Car Id: 001870

2006
91,355 km
$ 13,282
Honda CR-V

Car Id: 001868

2006
46,000 km
$ 13,650
Honda CR-V

Car Id: 001867

2006
87,000 km
$ 11,990
Honda CR-V

Car Id: 001865

2013
14,094 km
$ 25,825
Honda CR-V

Car Id: 001861

2007
60,000 km
$ 11,068
Honda CR-V

Car Id: 001854

2011
20,900 km
$ 16,304
Honda CR-V

Car Id: 001031

2008
78,500 km
$ 15,379
Honda CR-V

Car Id: 001026

2007
73,000 km
$ 10,957
Honda CR-V

Car Id: 001020

2008
32,000 km
$ 13,937
Honda CR-V

Car Id: 000957

2011
28,000 km
$ 18,816
Honda CR-V

Car Id: 000896

2007
71,146 km
$ 9,501
Honda CR-V

Car Id: 000889

2007
57,000 km
$ 7,882
Honda CR-V

Car Id: 000808

2007
94,000 km
$ 9,102
Honda CR-V

Car Id: 000770

2007
76,000 km
$ 14,445
Honda CR-V

Car Id: 000769

2007
73,000 km
$ 16,073
Honda CR-V

Car Id: 000767

2013
26,000 km
$ 25,821
Honda CR-V

Car Id: 000765

2012
18,000 km
$ 27,735
Honda CR-V

Car Id: 000762

2006
56,000 km
$ 18,031
Honda CR-V

Car Id: 000757

2012
54,000 km
$ 22,647
Honda CR-V

Car Id: 000716

2007
93,000 km
$ 8,830
Honda CR-V

Car Id: 000697

2011
75,000 km
$ 13,788
Honda CR-V

Car Id: 000602

2006
280,000 km
$ 11,062
Honda CR-V

Car Id: 000574

2007
93,000 km
$ 7,059
Honda CR-V

Car Id: 000549

2009
73,000 km
$ 10,181
Honda CR-V

Car Id: 000427

2009
73,000 km
$ 9,226
Honda CR-V

Car Id: 000400

2009
43,000 km
$ 22,465
Honda CR-V

Car Id: 000358

2007
88,000 km
$ 12,050
Honda CR-V

Car Id: 000321

2007
92,000 km
$ 8,653
Honda CR-V

Car Id: 000307

2007
94,000 km
$ 12,695
Honda CR-V

Car Id: 000210

2010
81,000 km
$ 14,358
Honda CR-V

Car Id: 000208

2009
72,475 km
$ 9,799
Honda CR-V

Car Id: 000207

2008
36,000 km
$ 14,159
Honda CR-V

Car Id: 000206

2009
72,475 km
$ 9,799
Honda CR-V

Car Id: 000203

2009
41,000 km
$ 13,660
Honda CR-V

Car Id: 000065

2011
40,000 km
$ 16,553
Honda CR-V

Car Id: 000063

2011
34,000 km
$ 16,553
Search by Cars
to